среда, 30. новембар 2011.

Grupe podrške za patološke kockare u apstinenciji

Udruženje građana za borbu protiv patološkog kockanja – Klub ŠANSA, organizuje besplatne grupe podrške 2 puta mesečno, ponedeljkom od 20 – 21h (drugi i četvrti ponedeljak u mesecu).

Grupe su namenjene:

-   svima koji imaju problem zloupotrebe ili patološkog kockanja. Same grupe nisu vid lečenja, ali omogućavaju da se klijenti bolje upoznaju sa svojim problemom, dobiju informacije o vrsti i modalitetima tretmana i čuju iskustva drugih osoba sa istim problemom

-    svima koji u svojoj okolini imaju osobe koje kockaju (supruge, braća, sestre, deca, roditelji, prijatelji). Na grupama mogu da dobiju savete kako pristupiti kockaru, kako se ophoditi prema njemu, kako osigurati finasijsku zaštitu porodice, kako ga motivisati za neki vid tretmana i kako očuvati svoje psihičko    (i fizičko) zdravlje u takvoj sredini

-    svima koji kockaju, ali nisu sigurni da li je to problem ili ne, i žele da preveniraju razvoj zavisnosti od kocke

Grupe su otvorenog tipa, što znači da možete da se uključite kad god želite, da dođete samo jednom ili više puta, a veličina grupe varira u zavisnosti od broja prijavljenih za tu konkretnu grupu(max. 10 članova).

Grupe vodi Dr Ivica Mladenović, psihijatar i porodični psihoterapeut, stručnjak iz oblasti bolesti zavisnosti.

Grupe se održavaju u Beogradu, u centru grada, u adekvatnim i prijatnim uslovima.

Za dodatne informacije, kao i prijavljivanje za dolazak na grupu pozovite 
BESPLATAN telefon 
0800 – 301 302
svakog radnog dana od 09 – 17h.

субота, 26. новембар 2011.

ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - prikaz knjige


Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost -
Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.
 ISBN 978-86-82277-59-0
187 str. Ilustr. 24 cm 
Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. I pored višedecenijskih preventivnih nastojanja i brojnih društvenih inicijativa, prevalenca bolesti zavisnosti je u stalnom porastu, a rasprostranjenost upotrebe psihoaktivnih supstanci ima epidemijski karakter. Klinika za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom bolesti zavisnosti prema najsavremenijim principima adiktologije i psihijatrije. U pitanju je kompleksna organizaciona celina koja omogućava zavisnicima, članovima njihovih porodica i saradnicima u lečenju (relevantne osobe sa radnog mesta, iz službi socijalne zaštite i školskog sistema) tretman različitih formi – od prihvata u savetovalištima, dispanzerskog praćenja, lečenja dnevno-bolničkog i/ili hospitalnog tipa, do produžnih rehabilitacionih grupa i klubova lečenih alkoholičara.
Monografija „ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA – RAZUMETI I POBEDITI ZAVISNOST“  predstavlja vredan rezultat napora autora da sistematizuje i predstavi zavisnost od psihoaktivnih supstanci na jedan odmeren i pojednostavljen način. U knjizi se ističe značaj društveno-sistemskih faktora u razvoju i održavanju bolesti, uz uvažavanje individualne, bio-psihološke osnove zavisnika. Bolest zavisnosti se ne posmatra kao stvar pojedinca, već kao složeni fenomen koji biva samo pokrenut »neravnotežom« u ličnosti (neurohumoralna i individualno psihološka ravan), porodičnom miljeu i široj socijalnoj sredini. Razvoj i usložnjavanje problema zavisnosti i brojne posledice posmatraju se kao rezultat uspostavljanja disfunkcije u sistemu, te uticaja celokupnog društvenog okruženja zavisnika na kreiranje problematike. Knjiga predstavlja sa merom izbalansiran i integrisan skup postojećih i najsavremenijih teorijskih i empirijskih znanja i podataka o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.  Autor je nastojao da obuhvati priču o različitim vrstama psihoaktivnih supstanci i njihovom delovanju, prevenciji, procesu lečenja i rehabilitaciji koji se primenjuje u Klinici za bolesti zavisnosti Insituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Knjiga je namenjena široj čitalačkoj publici - zavisnicima,  porodicama zavisnika, studentima, stručnjacima, ali i široj društvenoj javnosti.  Uspešno izbegavši zamke suvoparnog naučnog jezika, a pri tome se oprezno čuvajući svake banalizacije – autor jasnoćom stila pisanja doprinosi da knjiga bude razumljiva širokom auditorijumu.
 
SADRŽAJ

1. Osnovni pojmovi
ŠTA SU PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (PAS)?
ŠTA JE AKUTNA INTOKSIKACIJA?
ŠTA JE ZLOUPOTREBA?
ŠTA JE ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?
ŠTA JE PSIHIČKA ZAVISNOST?
ŠTA JE FIZIČKA ZAVISNOST?
ŠTA JE TOLERANCIJA?
ŠTA JE UKRŠTENA TOLERANCIJA I UKRŠTENA ZAVISNOST?
ŠTA JE APSTINENCIJALNI SINDROM (KRIZA)?
ŠTA JE APSTINENCIJA?
KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI?
KOLIKO BRZO OSOBA MOŽE DA POSTANE ZAVISNA OD PAS?
KOJI SU PUTEVI UNOŠENJA PAS?
GDE PAS ODLAZE U TELO KADA SE KORISTE?
KAKO PAS DELUJU U TELU?
KAKO PAS NAPUŠTAJU TELO?
BOLEST POJEDINCA, VELIKI PROBLEM PORODICE I DRUŠTVA
PAS I ZAKON
ZAŠTO SE NEKO ODLUČUJE DA UZIMA PAS?
AKO UZIMANJE PAS ČINI LJUDE „SREĆNIJIM I ZADOVOLJNIJIM“ U ČEMU JE ONDA PROBLEM?
DA LI JE UPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI DOBROVOLJNO PONAŠANJE?
KOJI FAKTORI ODLUČUJU DA LI ĆE OSOBA RAZVITI BOLEST ZAVISNOSTI
ZAŠTO JE IZUZETNO OPASNO KAD DECA I ADOLESCENTI KORISTE PAS
POSLEDICE UZIMANJA PAS
ŠTA JE „ZAVISNIČKA LIČNOST“?
PROCESI PRILAGOĐAVANJA PORODICE NA ALKOHOLIZAM I/ILI NARKOMANIJU I ODRŽAVANJE BOLESTI
RAZVOJ BOLESTI ZAVISNOSTI OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

2. Mozak i psihoaktivne supstance

NERVNI SISTEM
MOZAK
KAKO MOZAK KOMUNICIRA
NEUROTRANSMITERI I SINAPSE
SISTEM ZA NAGRADU I ZAVISNOST
DOPAMIN
KAKO PAS UTIČU NA MOZAK
MEHANIZAM DEJSTVA KOKAINA
MEHANIZAM DEJSTVA HEROINA (Opijata)
MEHANIZAM DEJSTVA MARIHUANE
MEHANIZAM DEJSTVA EKSTAZIJA
MEHANIZAM DEJSTVA ALKOHOLA
MEHANIZAM DEJSTVA HALUCINOGENA – LSD, PCP
MEHANIZAM DEJSTVA AMFETAMINA
MEHANIZAM DEJSTVA NIKOTINA
MEHANIZAM DEJSTVA INHALATA
MEHANIZAM DEJSTVA GHB
MEHANIZAM DEJSTVA BENZODIAZEPINA

3. Osobine PAS i posledice njihovog dejstva
PODELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
ALKOHOL
MARIHUANA I HAŠIŠ
HALUCINOGENI
LSD
PCP
KOKAIN
MDMA - EKSTAZI
AMFETAMIN – METAMFETAMIN
HEROIN
ANKSIOLITICI
NIKOTIN
INHALATI
Posebna vrsta inhalata – ALKIL NITRATI (POPERS)
GHB (gamahidroksibutirat)
ANABOLIČKI STEROIDI

4. Lečenje
VODIČ ZA RODITELJE
PREVENCIJA JE NAJBOLJA STRATEGIJA
LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI
PRAVILA USPEŠNE APSTINENCIJE
SPECIFIČNA TERAPIJA KOJA SE KORISTI U LEČENJU
TETIDIS (DISULFIRAM)
NALTREKSON
AKAMPROSAT
PRODUŽNA (REHABILITACIONA) FAZA LEČENJA ZAVISNOSTI OD PAS
MOTIVACIJA
PREDOZIRANJE
MITOVI I ZABLUDE O PAS
DETEKCIJA NA PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE U MOKRAĆI
REČNIK
LITERATURA

PATOLOŠKO KOCKANJE - KLUB ŠANSA

Udruženje građana za borbu protiv patološkog kockanja Klub Šansa

Aktivnosti kluba ostvaruju se kroz učešće stručnog saradnika i sastoje se u sledećem:
  • Resocijalizacija i lična, profesionalna i porodična rehabilitacija zavisnika od kocke i članova njihovih porodica;
  • Izgradnja zdravijih i funkcionalnijih obrazaca življenja i ponašanja;
  • Pomoć članovima da putem grupnih aktivnosti što duže apstiniraju od kockanja i izmene nefunkcionalne obrasce ponašanja;
  • Delovanje članstva u cilju što bržeg uspostavljanja funkcionalnih odnosa u porodicama zavisnika, koji su bili narušeni patološkim kockanjem;
  • Sprovodjenje sveobuhvatne i konstantne edukacije svih članova i njihovih porodica, s ciljem da se što bolje upoznaju sa vlastitom zavisnošću i načinima prebazilaženja iste;
  • Podrška članovima koji imaju poteškoća u rehabilitaciji, a posebno u slučaju recidiva kockanja, te pronalaženja načina za uspešniju pomoć kroz razgovor sa zavisnicima, posete porodicama zavisnika ili sugestije da se jave u nadležnu ustanovu radi adekvatnijeg tretmana i lečenja;